فانوس گلبرگ آنتیک با شاخه گلوریا
فانوس گلبرگ آنتیک با شاخه گلوریا - مهر و ماه لوستر