فانوس گلبرگ آنتیک با شاخه گلوریا

فانوس گلبرگ آنتیک با شاخه گلوریا - مهر و ماه لوستر