قانون ۶۰-۳۰-۱۰ در طراحی دکوراسیون داخلی
قانون ۶۰-۳۰-۱۰ در طراحی دکوراسیون داخلی - مهر و ماه لوستر