لوستر فانوس گلبرگ با شاخه گلوریا
لوستر فانوس گلبرگ با شاخه گلوریا - مهر و ماه لوستر